Разолат бемории хоси одамони ночиз аст.

Разолат бемории хоси одамони ночиз аст.

Иќрор мешавам, ки дер боз чунин филми њуљљатиро, ки дар он солњои фољеабор ватани манро ба љанги бародаркўше, ки наздики панљ сол идома ёфт ва боиси марги беш аз 150 њазор бародарону хоњарон гардид, надидаам.

        Дар филм бо далелњои мушаххас муайян карда шудааст, ки наќши Ташкилоти террористию экстримистии њизби нањзати ислом, ки фаъолияти он  дар Тољикистон мамнуъ аст ва роњбарони ин гурўњњо дар  хиёнат ва манфиатњои шахсии давлату миллати худ ва оќибатњои ин фољеа, ки дар виљдони ин гурўњ, ки дар асоси фундаменталї, экстримистї ва пурра ба манфиати як хољагони хориљӣ, ки кӯшиши ворид кардани  ҳар гуна таассуби динӣ ба асосгузорони ҳукумати Љумњурии  Точикистонро доштанд,  намоиш дода шудааст.  

        Дар филм одилона, дуруст ва бе ягон эњсос такя ба далелњои мушаххас сиёсати љамъиятӣ, иктисодӣ  ва барои мардум шароити фоҷеавӣ, ки дар љумњурӣ љанги шањрвандӣ ҷараён дошт, нишон дода шудааст.

        Дар навор њолати равонии инсон ва љомеа, ки дар шароити ҷанги шањрвандӣ наздикону пайвандонашонро аз даст доданд,  дида мешавад.

        Такя ба њуљљатњои он замон мо мушоҳида менамоем , ки чонибдорони фундаментализми ислом, ки дар Точикистон мамнуъ аст, аз идиологияи равияи вањњобия истиофода карда, фармоишҳои хољагони хориљиашонро иљро мекарданд.

        Узви ин гурўњњо душманони худро пайи њам намояндагони равшанфикрони тоҷикро ба халокат расонда , кўшиши мардумро ба гумроњї афтонда, Тоҷикистонро ба асримиёнагӣ табдил доданро доштанд.

        Дар филм таъкид шудааст, ки созмондиҳандагони ташкилоти террористию экстримистии њизби нањзати исломї иброз медоштанд, ки гӯё њадафи ташкил намудани ин њизб, њифз кардани сиёсати иҷтимоии одамон будааст.

Вале дар асл намояндагони ин њизби ба ном исломї, ки аз кишварњои хориљӣ маблаѓгузорӣ карда мешуданд, ба самти мазҳаби суннӣ, ки  мардуми ман  боварӣ доранд ва мактаби Њанафия, ки он дар асри њафт таъсис дода шудааст,  он њамчун мактаби мазҳабӣ аз ҷониби умум эътироф  шудааст.

        Роњбарону аъзоёни ташкилоти террористию экстримистии њизби нањзати исломї  кӯшиш доштанд, ки бо фармони кормандони хадамоти махсуси як Љумњурии Шарқии машњур бадном кардани мактаби омӯзишии мазҳаби Њанафияро, ки он давоми беш аз 12 аср натанњо маданияти њуќуќии таъсисёбии њама мардуми Осиёи Миёнаро ба њам мепайваст, натанњо дар инљо муњим он аст, ки хулоса баровардани таљрибаи идеалӣ ва принсипњои ислом.

        Дар филм муќаддасот ва дастовардњои мактаби Њанафия ва боварии мардуми точик  ва пайравони он дар тамоми дунё, ки ба аќидаи илмї, моњияти мазњаби суннињо ва риояи ќонуни демократї ва принсипњои гуманистї дар исломро муайян карда мешавад.

        Мањз ин вазъият ба гуфтаи Сардори давлат Эмомалї Рахмон ба рушди  ислом таъсири бузург расонд.

        Ба аќидаи бештари руњониёни љањон таърихи пайдоиши њамзистии мардуми Осиёи Миёна ва муносибати хуб ба маданияту забонњои мардуми хориљї ва дигар мазњабњои динї бо ташаббуси гуманизми мактаби Њанафияї , ки бо самти суннї љараён дорад, ноил шудааст.

        Ба аќидаи муаллифони филм мањз  мактаби Њанафия ба мардуми мо барои пушти сар намудани ин роњи мушкил, рушди таърих ва нафароне, ки давомдињандаи ин мазњаб мебошанд, кўмак намуда барои њифзи расму оин ва ба меърос мондани он  ба наслњои оянда, ки дар он идеяњои фундаменталї, ки аз љониби аъзоёни ташкилоти террористию экстримистии њизби нањзати исломї пањн карда мешуд, зарур нест.

        Дар давоми филми њуљљатї боварии мо ба устувор  намудани  менталитет ва муттањид  намудани мардуми Точик  равона карда шудааст.

        Менталитет ва ягонагию иттињод будани мардум бар зидди идеалогияи нафароне, ки мехоњанд бо истифодаи њар гуна аќида ва равияи ѓалат ба манфиати худ, ки ба меъёрњои таъсисёбии мазњаби суннї ягон наздикї надорад, пирўз гардад.

        Мањз чунин принсипњо бар зидди  кўшиши омўзиши сиёсати динї дар кишвар устувор меистад:

1.Дар филми мазкур масъалањои конкретї , ки бо кадом маќсад дини исломро истифода мекард ва кўшиши истифодаи  динро бо  содир намудани  љиноят ва хиёнат ба   мардуми худ нишон дода мешавад.

        2. Њамчунин дар филми њуљљатї бо кадом усул хиёнаткорони кишвар шањрвандони гумроњшударо идора карда онњоро барои иљро кардани супоришњои манфиатноки  хољагони хориљаашон равона мекарданд.

        3. Дар филм даќиќ макру њиилаю найранги хоинони ватан ва дини ман, ки ба тарафи душманњо гузаштаанд ва пайравони равияи вањњобия, ки дар идеалогияи фундаменталистии ислом таъсис дода шудаааст, инъикос ёфтааст.

        Дар масъалањои мушаххас идеологияи вањњобия, ки боиси ба амал омадани љанги шањрвандї дар кишвар ва ба њалокат расиндани зиёда аз 150 њазор шањрванди мамлакат гардид, дида  мешавад.

        4. Филм дар нафаре бо номи Кабирї, ки ягон дарахт нашинондаааст ва ягон коре барои љамъият манфиатбороро анљом надодааст ва њатто кори бунёдкоронаву эчодї накардааст, дорои боигарии зиёд буд, ки бо карори  додгоњ мусодира шуда буд, маълумоти зарурї дода мешавад.

        Дар филм муайян карда шудааст, ки як давлати исломї Ташкилоти террористию экстримистии њизби нањзати исломиро ба манфиати худ маблаггузорї мекунад, зеро њама ин дороињо бо сарпарастони хориљї ба даст оварда шудааст.

        Ин далелњо аз он дарак медиханд, ки Кабирї  нангу номус ва обруи худро фурухтааст.

        Њоло ў дар Аврупо бо ягон кор машѓул намуда, оилаву пайвандонаш, шањрвандони гумроњшуда ва яккатор рўзноманигоронро, ки манфиатњои ўро пеш мебаранд,  мехўронаду мепушонад.

        5. Филм дар бораи маблаггузорї ва таъсири кормандони хадамоти махсуси як кишвари хориљї дарак медихад.

        Дар ин филм кормандони хадамоти махсус кишвари шаркї, ки ба осудагї ва идеологияи инќилоби исломї талош кардаанд, веле устувории  зиёиёни кишвари мо, ки  наќши асосї ба занон рост намеояд, намоиш дода шудааст, зеро идеяи инќилоби исломї ба љамъияти мо бегона аст,

        6. Филми њуљљати чашмро дар  бораи  кї дуст асту  кї душман ба мардуми Точикистон ба менталитет ва омўзиши ислом нишон медињад.

Мањз  дину мазњаби  мо ба мардум љињати уствори будан бар зидди њамагуна кўшиши душман барои ноором кардани вазъияти сиёсиву иќтисодии кишвар ќувват медињад.

7. Филм дар бораи њафафњои Кабирї, ки барои  манфиатњои худ аз ягон кори бад рў намегардонад, ќисса мекунад.

Дар ин љо нишон дода шудааст, ки Кабирї бо рўзноманигороне, ки корњои ўро пеш мебаранд, ба аќли љомеаи шањрвандони мо дар бораи бемории “КОВИД-19” њамлањои иттилоотї мекунанд.

 Кабирї бо њаммаслаконаш холо масъалаи бемории бемории “КОВИД-19”-ро чун яроќ бар зидди њукуматдорони кишвар истифода мебаранд.

Ў бо њамроњи њаммаслаконаш дар бораи пањншавии бемори бемории “КОВИД-19” дар њудуди кишвар њаргуна хабарњои бардуруѓ сохта, бо чунин роњ мехоњанд, байни мардум ва њукуматдорони мамлакат  пањн намуда, эътимоди мардумро аз њукумат коста намоянд.

Аммо ин наќшаи таблиѓотии Кабирї ва наќшањое, ки аз тарафи кормандони хадамоти махсуси хориљї пеши ў гузошта шудаанд, дар ин ваќт барбод рафтанд.

8. Дар филм даќиќ карда шудааст, ки мањз хиёнаткорї ва омўзиши мазњаби шиа, ки Кабирї бо хочагони хориљиаш дар кишвар ба рох монда буд, аз љониби он кишвари  шарќї маблаѓгузорї мешавад.

Дар филм дар бораи хиёнаткорї ва рафтори бадхоњонаи Кабирї  нишон дода мешавад.

Дар ин  бора њатто нафарони наздик ва собиќ њамфикрони ў , ки аз меъёрњои мазњаби њанафї дур будани Кабирї хабар медињанд.

10. Филм ин лањљаи даъват барои нафаронест, ки то кунун ба љузъ ин љосуси кормандони хадамоти махсуси хориљї, ки то њол дастонашонро ба хуну ифлосї  олуда накардаанд, мебошад.

Њамзамон ин филми хуљљати даъват ба нафарони гумроњшуда, ки холо низ барои иќрои гуноњ ва изњори пушаёмонї дер нашудааст даст кашидан аз чунин амалњои нопок ва баргаштан ба хона мебошад.

Аз чунин афроди гумроњшуда дархост карда мешавад, ки аз хушунат нисбат ба мардуми хеш даст кашанд, зеро холо њам фурсат аст.

11. Филм дар бораи оне ки новобаста ба фољеаи миллї дар кишвар ва љанги шањрвандї, ки сабаби марги беш аз 150 њазор бародарону хоњарон гардида, ба буљаи мамлакат  зиёда аз 10 миллирад доллар зарар иктисодї расонд, њоло низ њаст кишварњои хориљие, ки мењоханд аз  кўмаки чунин хоинњои миллат истифода карда, дубора бо њар роњу восита дар бораи оќибатњои он њатто фикр накарда, нооромиро дар кишвар барпо намоянд.

12. Филм бо маќсади њушдорї ва хотиррасонии навбатї дар бораи он, ки тавассути сиёсати миллии сулњхоњонаи  Призиденти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон тањия шудааст ва њоло дар њудуди кишвар сулњу суббот ва оромї пояндаас ва миллати сарбаланди тољик барои  пойдории суботи сиёсї њамаша иттоњид мебошад.

Дар инљо ќайд карда шудааст, ки сулњу суббот ва оромї дар кишвари мо бо кўшиш зиёд ба даст оварда шуда, барои пойдории он  хуни бародарону хохарони зиёди  ватан рехта шудааст.

Аз ин рў, мо бояд онро чун гавњараки чашм нигоњ дорем.

13. Филм танњо дар бораи ягонагї ва муттањидии тољикон буда, дар мамлакат њамаи неруњои сиёсї метавонанд, ба душманони кишвари ман, аз љумла ба инќилоби исломї ва идеяњои фундаментализм , ки асоси идеология ва њадафи стратегии Ташкилоти террористию экстримистии њизби нањзати исломї мебошад, иттињоду устувор бошанд.

Бо дар назардошти њолатњое, ки дар байни њамватанони мо боќї мондаанд, аз љумла ашхосе ки пайрави идеалогияњои бегона ва  кўр-кўронаи фундаментализми исломї  мурољиат карда гуфтаниам , ки ба ватан, хонадон ва назди оила ва наздикони хешовандони худ баргарданд.

Хиёнат ин роњи Шумо нест!

Ин роњ, ки Кабирї пеш гирифтааст роњи бебозгашт аст,

чунки ў хоин аст. Ин суханонест, ки мо мегўему  ба самъи шумо мерасонем.

Ин боварии худи собиќ  “њаммаслакон”  ва њамаќидагони   ўст. Инро тамоми мардуми мо медонанд.

Бо назардошти муњим ва актуалї будани мушкилии мазкур ки дар ин филми њуљљати дарљ гардидааст,  њавф барои сокинон дорад, чунин мењисобам, ки тарљумаи филми мазкур ба забонњои хориљї ва аз љумла забони англисї ба роњ монда шавад то ки моњияти  хатари мазкур хусусан, фаъолияти экстримизм ва терроризми Ташкилоти террористию экстримистии њизби нањзати исломї ва Кабирї ки дар кофтукоби байналмилалї ќарор дорад, ба самъи  бинандагони Аврупо низ ошкоро расонида шавад.

Муњим аст, ба моњияти аслии фаъолити Кабирї ва њизбу созмонњои ў ки аз њамкорињои зич бо маќомотњои  махсуси ќудратии бурунмарзї иборат аст ва мухолифи  бехатарии Иттињоди Аврупо мебошад барои  худи сокинони он хатари љиддї аст.

 

Бо  эњтиром....

 

 

 

Суроғаи мо

вилояти Хатлон

735191   ноҳияи Қубодиён

  кӯчаи И. Сомонӣ 200

Бинои Мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён

 

Мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ

facebook.pngmail.ru.pngyoutube.pngvk.png

 

 

Тамос бо мо

Tel: (83251) 2-22-33

Tel: (83251) 2- 25-73

Email: kadrho.qubodiyon@khatlon.tj

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.